Background

Spoločnosť

Etický kódex DLB

I.
Úvod

 1. Etický kódex predstavuje súhrn etických princípov, noriem a pravidiel, ktoré sú záväzné bez výnimky pre každého zamestnanca DLB. Nerešpektovanie kódexu zo strany zamestnancov sa považuje za závažné porušenie pracovnej disciplíny.
 2. Cieľom Etického kódexu je zabezpečiť korektné správanie sa všetkých zamestnancov DLB medzi sebou navzájom, voči zákazníkom, spoločnosti samotnej i vonkajšiemu prostrediu a tým prispieť k tomu, aby sa DLB stala dlhodobo uznávanou a dôveryhodnou spoločnosťou.
 3. Cieľom Etického kódexu je tiež budovať pozitívny vzťah zamestnancov k značke DLB.
 4. DLB vo svojich podnikateľských aktivitách dôsledne dodržiava všetky zákonné ustanovenia platné na území Slovenskej republiky a Európskej únie.
 5. DLB sa nedopúšťa korupcie, rešpektuje pravidlá hospodárskej súťaže a podporuje korektné podnikateľské prostredie.

II.
Vystupovanie DLB voči zákazníkom

 1. DLB je zákaznícky orientovaná spoločnosť a snaží sa urobiť všetko preto, aby bol zákazník s jej službami a dodávkami spokojný.
 2. DLB usiluje o dlhodobú spokojnosť svojich zákazníkov, a preto musia byť jej služby a tovar spoľahlivé, kvalitné a za primeranú cenu.
 3. Každý zamestnanec má povinnosť usilovať sa o získanie dôvery zákazníka a nikto nesmie s touto dôverou hazardovať. Preto sa vždy správa k zákazníkovi profesionálne, zdvorilo, čestne a ústretovo.
 4. Ak nie je možné splniť zákazníkovo prianie, alebo poskytnúť požadovanú službu či dodržať dohodnutý termín alebo iné podmienky, treba zákazníka čo najskôr a pravdivo informovať a hľadať riešenie, ktoré by bolo pre zákazníka prijateľné.
 5. Zákazník obvykle nemá odborné znalosti, informácie a technické zručnosti ako zamestnanec DLB a túto situáciu vo vzťahu k zákazníkovi nie je dovolené zneužívať, obzvlášť nie na uvedenie zákazníka do omylu s cieľom získať na jeho úkor prospech.
 6. DLB dbá o ochranu majetku, oprávnených záujmov a dobrého mena zákazníka. Zachováva preto diskrétnosť o skutočnostiach, ktoré boli získané od zákazníka alebo pri výkone jeho práce v jeho priestoroch.
 7. V prípade, ak je správanie zákazníka voči zamestnancovi vulgárne alebo urážlivé, má zamestnanec právo slušne ho požiadať o ukončenie komunikácie a riešiť vzniknutú situáciu prostredníctvom svojho nadriadeného.

III.
DLB vo vzťahu k ostatným obchodným partnerom

 1. DLB dbá, aby si v podnikateľskom prostredí i vo verejnosti získala a udržala povesť spoľahlivej a dôveryhodnej spoločnosti. Preto sa k svojim obchodným partnerom správa vždy korektne, otvorene a čestne.
 2. DLB poskytuje svojim obchodným partnerom vždy pravdivé a úplné informácie, ktoré sú nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvy o obchodnej alebo inej spolupráci. Pravdivosť a korektnosť očakáva i od svojich obchodných partnerov.
 3. DLB zachováva diskrétnosť o informáciách, ktoré získala od svojich obchodných partnerov.
 4. DLB sa zaväzuje vo vzťahu k svojim obchodným partnerom dodržiavať všetky dohodnuté zmluvy. Ak však nejaké nepredvídané okolnosti zabránia splneniu zmluvných podmienok, urýchlene o tom informuje príslušného partnera a hľadá riešenie, ktoré by bolo prijateľné pre obe strany.

IV.
Konanie DLB voči vlastníkovi

 1. DLB sa zaväzuje podnikať takým spôsobom, aby chránila a zveľaďovala majetok spoločnosti.
 2. DLB sa zaväzuje hospodáriť tak, aby dosahovala primeraný zisk.

V.
Zásady prístupu DLB k zamestnancom

 1. DLB si uvedomuje, že jej rozvoj závisí od odbornosti, poctivosti, zodpovednosti a lojality zamestnancov. Váži si každého zamestnanca, ktorý preukáže uvedené vlastnosti a dbá, aby všetci mali vytvorené optimálne podmienky na svoj ďalší odborný rast a dôstojné podmienky na prácu.
 2. DLB sa zaväzuje vyhnúť akejkoľvek diskriminácii pri prijímaní, odmeňovaní, kariérnom raste či uvoľňovaní zamestnancov.
 3. DLB dbá o to, aby systém odmeňovania zamestnancov bol odborný a spravodlivý.
 4. DLB dôsledne dodržiava všetky predpisy spojené s ochranou zdravia a bezpečnosti pri práci. Zároveň od každého zamestnanca požaduje, aby bezvýhradne rešpektoval bezpečnostné predpisy a normy a dbal, aby svojim konaním neohrozil seba, spoluzamestnancov alebo zákazníkov.
 5. DLB považuje za neprípustné, aby jej zamestnanci fajčili na pracovisku mimo vyhradený priestor na to určený, požívali alkohol či omamné látky počas pracovného času alebo pred nástupom do práce.
 6. DLB sa nebráni žiadnej konštruktívnej a slušnej kritike zo strany zamestnancov, ktorá prispieva k rozvoju spoločnosti, prípadne ju ochráni pred morálnou a materiálnou škodou.
 7. DLB garantuje, že nikto nebude diskriminovaný, ak informuje vedenie alebo poverené útvary podniku o nemorálnych alebo nelegálnych aktivitách, ktoré by sa vyskytli v spoločnosti.

VI.
Zásady konania zamestnancov DLB

 1. Všeobecné zásady

  • Každý zamestnanec DLB sa pri výkone svojho povolania správa čestne, vynakladá maximálne úsilie, aby odviedol kvalitnú prácu, priebežne sa vzdeláva a zdokonaľuje.
  • Každý zamestnanec DLB je zároveň aj jej reprezentantom, preto v styku so zákazníkom a v obchodných rokovaniach koná tak, aby nepoškodil majetok a dobré meno spoločnosti.
  • Každý zamestnanec musí byť lojálny voči DLB, pri svojej práci musí dbať na ochranu oprávnených záujmov spoločnosti, zákazníkov, obchodných partnerov a svojich spoluzamestnancov.

 2. Etika komunikácie a vzájomné vzťahy zamestnancov

  • Každý zamestnanec DLB pri komunikácii rešpektuje ľudskú dôstojnosť iného človeka, zásady slušného chovania a zákaz akejkoľvek diskriminácie.
  • Každý zamestnanec komunikuje so spoluzamestnancami, zákazníkmi a inými osobami zdvorilo, tolerantne a čestne.
  • Je neprípustná akákoľvek forma fyzického a psychického obťažovania vrátane sexuálneho obťažovania, ponižovania či ohovárania.
  • Zamestnanec sa správa tak, aby na pracovisku nevyvolával konflikty, prípadne sa im vyhol. Ak však vznikne problém alebo konflikt v medziľudských vzťahoch, musí vynaložiť všetko úsilie, aby sa tento konflikt vyriešil pokojným a kultúrnym spôsobom.
  • Zamestnanec sa vyhýba konfliktom so zákazníkmi. Ak predsa vznikne problém v komunikácii so zákazníkom a zamestnanec ho nevie sám vyriešiť, ihneď požiada o pomoc pri jeho riešení jeho nadriadeného.
  • Zamestnanec nadriadeným preukazuje primeranú úctu a rešpekt, svedomite, dôsledne a efektívne si plní zverené úlohy.
  • Nadriadený vo vzťahu k podriadeným pristupuje v plnej úcte a dôstojnosti, rozumne a spravodlivo rozdeľuje pracovné úlohy, hodnotí čestne, objektívne a spravodlivo, nezneužíva právomoci nadriadeného voči podriadeným.
  • Zamestnanci si navzájom prejavujú úctu a toleranciu, pomáhajú spolupracovníkom a vytvárajú dobrú atmosféru na pracovisku.
  • Ak výnimočne dôjde ku vzniku konfliktov, každý zamestnanec vyvíja maximálne úsilie, aby sa tieto riešili vo vnútri spoločnosti.

 3. Vystupovanie zamestnancov navonok, poskytovanie informácií

  • Na verejnosti poskytuje zamestnanec o DLB len také informácie, ktoré sú verejne dostupné alebo sú určené na zverejnenie. Nie je dovolené bez výslovného súhlasu vedenia DLB zverejňovať žiadne neverejné informácie ako smernice podniku a najmä informácie označené ako interné, dôverné alebo tajné.
  • Zamestnanec nesmie verejne poškodzovať dobré meno DLB, manažmentu alebo iných zamestnancov a to najmä poskytovaním nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií.
  • Každý zamestnanec musí zachovávať mlčanlivosť o interných záležitostiach spoločnosti aj po skončení pracovného pomeru.

 4. Konflikt záujmov, zneužitie informácií a postavenia

  • Konflikt záujmov vzniká vtedy, ak sa súkromný záujem zamestnanca dostane do rozporu s jeho pracovnými povinnosťami, záujmom DLB alebo jej obchodných partnerov. Súkromný záujem zahrňuje akúkoľvek výhodu zamestnanca, jeho rodinu, blízke osoby a právnické alebo fyzické osoby, s ktorými mal alebo má obchodné vzťahy.
  • Každý zamestnanec je povinný predchádzať konfliktu záujmov.
  • Ak vznikne konflikt záujmov alebo ak má zamestnanec pochybnosti, či sa nedostane do konfliktu záujmov, písomne predloží žiadosť o riešenie priamemu nadriadenému.
  • Je zakázané zneužívať dôverné alebo iné informácie získané pri práci v spoločnosti pre vlastné podnikateľské činnosti alebo podnikateľské činnosti tretích osôb. Za dôverné sa považujú všetky informácie, ktoré nie sú DLB zverejňované.
  • Zamestnanec môže vykonávať zárobkovú činnosť v zhodnom alebo príbuznom odbore súvisiacom s výkonom svojej práce alebo predmetom činnosti DLB iba s predchádzajúcom písomným súhlasom spoločnosti.

 5. Úplatky a dary

  • Zamestnanec DLB nesmie poskytovať ani prijímať úplatky.
  • Zamestnanec DLB sa vyhýba situáciám, ktoré by ho zaväzovali splniť nejakej osobe alebo firme želania v rozpore so záujmami DLB alebo jej zákazníkov.
  • Zamestnanec nesmie prijať ani dar či inú výhodu od osôb, ktoré sú obchodnými partnermi spoločnosti alebo sa usilujú o to, aby sa nimi stali a ktoré by zamestnanca zaväzovali.
  • Pokiaľ sa dar nedá odmietnuť alebo jeho odmietnutie by bolo neúčelné, je zamestnanec povinný o dare informovať svojho nadriadeného a ak hodnota daru presiahne sumu 50 EUR, odovzdať ho spoločnosti.
  • Ak poskytnutie daru priamo súvisí s nákupom tovaru alebo služby, patrí takýto dar bez ohľadu na jeho hodnotu a povahu DLB a zamestnanec je povinný oznámiť ho nadriadenému a odovzdať spoločnosti.
  • Obchodné obedy alebo večere, outdoorové akcie a iné podobné stretnutia nesmú prekročiť mieru primeranú postaveniu zamestnanca a významu prejednávanej veci, musia byť vopred schválené nadriadeným pracovníkom a účasť na nich nesmie zamestnanca zaväzovať alebo motivovať k rozhodnutiu alebo inému konaniu v prospech darcu.
  • Osoba, ktorá sa pokúsi o korupciu, musí byť na neprijateľnosť takéhoto jednania bezodkladne upozornená a pokiaľ to nerešpektuje, musia s ňou byť prerušené všetky obchodné kontakty.

 6. Využívanie majetku DLB

  • Zamestnanci chránia hmotný i nehmotný majetok DLB. Majetok predstavujú zariadenia, stroje, prístroje, inventár, tovar, zásoby a pod., ale aj know-how, neverejné obchodné, ekonomické a technické informácie, licencie, práva a iné informácie.
  • Ak hrozí nebezpečenstvo vzniku škody na majetku spoločnosti, je každý zamestnanec povinný podľa svojich možností a schopností pokúsiť sa takúto škodu odvrátiť a pokiaľ to nie je v jeho silách, je povinný na takúto skutočnosť upozorniť svojich nadriadených alebo iné osoby, ktoré sú schopné takejto škode zabrániť, alebo ju aspoň zmierniť.
  • Zamestnanci nepoužívajú majetok DLB na súkromné účely. Pri používaní služobných telefónov, mobilov, áut, počítačov a ostatného majetku sa vyžaduje dodržiavanie interných predpisov.
  • Pracovný čas zamestnanca je tiež majetkom spoločnosti, zamestnanci ho preto nevyužívajú na vybavovanie súkromných záležitostí bez výslovného súhlasu nadriadeného.
  • V prípade preukázaného poškodenia alebo zneužitia majetku DLB (vrátane know-how, úniku informácií v prospech konkurencie alebo tretích osôb, zneužitie vo vlastný prospech, strata a poškodenie hmotného majetku) úmyselným zavinením alebo nedbalým konaním, môže DLB vymáhať od zamestnanca škodu, ktorá mu takýmto konaním vznikla.
  • Nikto zo zamestnancov DLB nesmie na firemných počítačoch a zariadeniach inštalovať alebo používať softvér, ktorý nie je zakúpený legálne alebo nespadá do charakteristiky pôvodného účelu využitia. V prípade pochybnosti o legálnosti používaného softvéru sa zamestnanec obráti so žiadosťou o preskúmanie na vedúceho manažéra IT.
  • Zamestnanec nesmie zneužiť majetok DLB k vlastnému obohateniu.


1 Za zamestnanca sa pre účely tohto dokumentu považujú aj spolupracovníci, ktorí pre spoločnosť nepracujú na základe pracovnej zmluvy a tiež externí pracovníci DLB.