Background

Spoločnosť

Prepravný poriadok
cestnej nákladnej prepravy

D.L.B. spol. s.r.o.
Hamuliakovo 342
90043 Hamuliakovo
IČO: 35864257

Obsah
 1. Úvodné ustanovenia
 2. Rozsah nákladnej cestnej prepravy
 3. Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu
 4. Postavenie objednávateľa prepravy
 5. Vymedzenie prednostne prepravovaných vecí
 6. Vymedzenie vecí vylúčených z prepravy
 7. Úprava vzťahu zamestnancov objednávateľa a členov osádky nákladného auta dopravcu
 8. Podmienky zmeny zmluvy a odstúpenia od zmluvy
 9. Pravidlá balenia, označovania a nakladania s tovarom
 10. Veci týkajúce sa prepravných listín
 11. Postup osádky nákladného auta v prípade nehody, požiaru, poškodenia nákladu alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy
 12. Záverečné ustanoveniaI.
Úvodné ustanovenia
 1. Spoločnosť D.L.B. spol s r.o. (ďalej iba dopravca) podnikajúci v cestnej preprave vydáva podľa § 5 zákona č.168/4996 Zb. a vyhlášky MDPT SR č.363/1996 Zb. tento prepravný poriadok pre nákladnú cestnú prepravu.
 2. Tento prepravný poriadok obsahuje všetky podmienky prepravcu potrebné na uzavretie zmluvy o preprave nákladu a jej obsah v zmysle § 610 a nasl. Obchodného zákona.
 3. Prepravný poriadok v jednotlivých článkoch a odsekoch obsahuje ustanovenia predpisov o cestnej preprave vzťahujúce sa na nákladnú cestnú prepravu, ustanovenia Občianskeho zákonníka o zmluve o preprave nákladu a ustanovenia Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch a o zmluve o preprave vecí.
 4. Dopravca vykonáva cestnú nákladnú prepravu podľa tohto prepravného poriadku a podľa medzinárodne platných dohôd, dohovorov a ich dodatkov a úprav týkajúcich sa prepravy, konkrétne:

  • Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej preprave CMR, jeho dodatky,
  • Európska dohoda pre prácu osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej preprave AETR,
  • Dohovor o medzinárodných prepravách skazených potravín a o špecializovaných prostriedkoch ATP.


II.
Rozsah nákladnej cestnej prepravy
 1. Nákladná cestná preprava je preprava vecí a zásielok, ktorú dopravca vykonáva na základe zmluvy o preprave tovaru, objednávky na prepravu, prípadne inej zmluvy, podľa prepravného poriadku a tarify.
 2. Nákladnú cestnú prepravu možno vykonávať iba vozidlami , ktoré sú určené, vyrobené a schválené na prepravu tovaru, podľa medzinárodnej zmluvy a osobitných predpisov.
 3. Pod pojmom vozidlá, sa myslia motorové vozidlá, návesové súpravy, prívesy a návesy na vlastnom podvozku.
 4. Medzinárodná cestná nákladná preprava je preprava zásielok, pri ktorej miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ležia v dvoch rôznych štátoch. Vnútroštátna cestná nákladná preprava je preprava zásielok, pri ktorej miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, leží v tom istom štáte a zároveň v štáte sídla spoločnosti, ktorá vozidlo vlastní.
 5. Dopravca podľa charakteru prepráv prepravuje:

  • celovozové zásielky,
  • expresné zásielky,
  • kusové zásielky,
  • prikládky.
 6. Za vozovú zásielku sa pre účely tohto prepravného poriadku považuje náklad a sprievodné doklady k nákladu prepravovaného jednému odberateľovi, jednému prijímateľovi, jednou jazdou bez ohľadu na váhu, druh nákladu a počtu miest nakládky a vykládky nákladu.
 7. Za prikládku sa považuje zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami, pre druhého alebo ďalšieho prepravcu.
 8. Dopravca má právo prikládky ďalších nákladov pre druhých a ďalších prepravcov, pokiaľ mu to dovoľuje ložný priestor a užitočná hmotnosť vozidla. Dopravca má právo rozhodovať o počte, objeme a hmotnosti prikládok.
 9. Podľa druhu prepráv dopravca vykonáva podľa svojej technickej základne:

  • prepravu štandardných zásielok vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave valníkovými a skriňovými vozidlami,
  • prepravu rýchlo-skaziteľných potravín podľa Dohovoru ATP mraziarenskými vozidlami.


III.
Vymedzenie podmienok na uzavretie zmluvy o preprave nákladu
 1. Dopravca je povinný:

  • vykonávať cestnú prepravu podľa tohto prepravného poriadku,
  • zabezpečiť v rozsahu poskytovaných prepravných a súvisiacich činností ďalšie vybavenie potrebné na prevádzku, údržbu, technickú kontrolu, parkovanie vozidiel a na starostlivosť o osádky vozidiel a nákladu,
  • byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel, odosielateľom, príjemcom vecí a tretím osobám,
  • zabezpečiť, aby v každom vozidle používanom na podnikateľské účely bol doklad o oprávnení podnikať v cestnej nákladnej preprave,
  • zabezpečiť, aby všetky vozidlá, ktoré sa používajú na podnikanie, parkovali vo vlastných priestoroch alebo na schválených parkoviskách,
  • zamestnávať ako vedúceho prepravy len osobu, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti.
 2. Zmluvou o preprave vecí sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví zásielku z určitého miesta do určitého iného miesta a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu za riadne vykonanú službu odplatu.
 3. K uzavretiu zmluvy o preprave dochádza okamihom potvrdenia objednávky prepravcu dopravcom. Objednávka je záväzná pre prepravcu, aj keď je dohodnutá telefonicky a potvrdená dopravcom telefonicky. V prípade zrušenia objednávky zo strany prepravcu, dopravca má nárok na náhradu vzniknutej škody a ušlého zisku, minimálne však vzniká nárok na storno poplatok. Storno poplatok v sume 150€, ak bola preprava stornovaná 1 pracovný deň (24 hodín) pred plánovaným pristavením vozidla na nakládku, ak bola objednávka stornovaná v deň nakládky, storno poplatok je 200€. Pokiaľ je objednávka stornovaná až po pristavení vozidla na nakládku, storno poplatok činí 250€, maximálne však v cene prepravného.
 4. Objednávku prepravy možno urobiť písomne (faxom, e-mailom) ústne (osobne, telefonicky). Pri ústnej a telefonickej objednávke je objednávateľ povinný bez vyzvania dopravcu potvrdiť objednávku aj písomne. Pri sporoch platia záznamy dopravcu, pokiaľ objednávateľ nedokáže opak.
 5. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na jej vykonanie a na vyúčtovanie prepravného, najmä:

  • identifikačné údaje objednávateľa (meno, adresa, kontaktné údaje),
  • presný a plný názov bankového spojenia, názov a číslo účtu,
  • vyčerpávajúci názov a adresa odosielateľa, meno zodpovednej osoby a kontakt na ňu,
  • druh zásielky, jej obsah, balenie, príp. osobitné podmienky pre jej ložné manipulovanie a zaistenie, charakter veci (nebezpečná, prepravná teplota pri ATP),
  • počet kusov zásielky, celková hmotnosť, rozmery,
  • miesto a čas nakládky,
  • miesto a čas preclenia, vyclenia,
  • vyžadované trasovanie prepravy, príp. určenie hraničných priechodov,
  • dodacia lehota, miesto a čas vykládky,
  • prepravné - dohodnutá cena za prepravu,
  • splatnosť faktúry. Ak nie je v objednávke určená, splatnosť určí dopravca do 30 dní od prijatia faktúry objednávateľom.
 6. Dopravca písomne potvrdí prijatie objednávky na žiadosť objednávateľa.
 7. Dopravca je povinný prepravu zásielky vykonať do miesta určenia s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote.
 8. Ak je dopravcovi známa zásielka, je povinný mu doručiť zásielku, alebo ak má podľa zmluvy príjemca v mieste určenia zásielku vyzdvihnúť, oznámiť mu ukončenie prepravy.
 9. Dopravca môže splniť svoj záväzok pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočňoval sám.
 10. V zmysle Dohovoru CMR je dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy nákladný list CMR. Ak nákladný list chýba, ak má nedostatky, alebo ak sa stratil, nie je tým existencia alebo platnosť prepravnej zmluvy dotknutá, a vzťahujú sa na ňu aj ďalšie ustanovenia tohto dohovoru.
 11. Nákladný list sa vystavuje v troch pôvodných vyhotoveniach podpísaných minimálne dopravcom. Ak treba zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné druhy zásielky, má dopravca právo žiadať, o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel má použiť, alebo koľko druhov alebo samostatných častí sa má nakladať.


IV.
Postavenie objednávateľa prepravy
 1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť a skontrolovať pred začatím prepravy všetky potrebné úkony u odosielateľa zásielky, a to najmä:

  • kompletnosť a úplnosť zápisov v nákladnom liste,
  • či sa nejedná o veci vylúčené z prepravy,
  • správne a bezpečné balenie a označenie zásielky,
  • možnosť preskúmania zásielky pred nakládkou dopravcom,
  • podmienky na zistenie hmotnosti zásielky,
  • zásielka nesmie byť ťažšia ako deklarovaná hmotnosť v nákladnom liste,
  • hmotnosť zásielky musí byť uvedená v nákladnom liste,
  • dodržanie času odberu zásielky,
  • podmienky na nakladanie zásielky na vozidlo,
  • správne rozloženie váhy na vozidle s prihliadnutím na prípustnú nosnosť na nápravy.
 2. Odosielateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť prepravných sprievodných dokladov a osobitných listín, za ich včasné odovzdanie dopravcovi, najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu a za škody spôsobené dopravcovi nesplnením týchto povinností.
 3. Pri nebezpečenstve zámeny jednotlivých kusov zásielky je odosielateľ povinný tieto riadne označiť. Pri zásielkach nebezpečných vecí je povinný tieto označiť podľa osobitných predpisov, podľa dohody ADR.
 4. Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby sa počas nakládky, prepravy a vykládky s ňou zaobchádzalo určitým spôsobom, odosielateľ je povinný označiť každý kus manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa STN.
 5. Kusovú zásielku je odosielateľ povinný označiť názvom a adresou prijímateľa.
 6. Odosielateľ je oprávnený požadovať od dopravcu písomné potvrdenie prevzatia zásielky. Dopravca však potvrdzuje prevzatie zásielky len v miere objektívne merateľnej pri nakládke, podľa stavu balenia zásielky.
 7. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za škody spôsobené osobám na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu zásielky, ako aj za všetky výdavky vzniknuté z tohto dôvodu, iba ak chyba bola zjavná alebo dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemal k tomu výhrady.
 8. Odosielateľ je povinný pripojiť k nákladnému listu alebo dať dopravcovi k dispozícií doklady potrebné na colné a na ďalšie úradné konanie vykonávané pred vydaním zásielky a poskytnúť mu všetky informácie, o ktoré požiada.
 9. Dopravca nie je povinný skúmať, či sú doklady a informácie správne a dostačujúce. Odosielateľ zodpovedá dopravcovi za všetky škody vzniknuté z dôvodu nedodania dokladov alebo potrebných informácií alebo doklady a informácie sú neúplné alebo nesprávne, pokiaľ nejde o nedostatok zavinený dopravcom.
 10. Dopravca je povinný v ložnom liste uviesť:

  • názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a miesto podnikania, prípadne bydlisko fyzickej osoby dopravcu,
  • označenie prepravovanej veci,
  • údaj, či bol náložný list vydaný na doručiteľa alebo na meno príjemcu, prípadne údaj, že bol vydaný na jej rad,
  • množstvo alebo hmotnosť prepravovanej veci,
  • miesto určenia,
  • miesto a deň vydania náložného listu a podpis dopravcu.
 11. Odosielateľ je oprávnený disponovať zásielkou, najmä môže požadovať od dopravcu zastavenie prepravy, zmenu miesta dodania alebo vydania zásielky inému príjemcovi, než ktorý bol uvedený v nákladnom liste, za podmienky že objednávateľ uhradí účelne vynaložené náklady s tým spojené. Toto práva zaniká, len čo sa druhá kópia nákladného listu odovzdá príjemcovi, alebo len čo si príjemca uplatní právo na vydanie zásielky. Všetky zmeny ohľadne doručenia musia byť vykonané písomnou formou a zaslané faxom, e-mailom s elektronickým podpisom alebo scan podpísanej objednávky formou prílohy e-mailu, prípadne telefonicky, ak bude následne vystavená písomná forma objednávky, pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodnú ináč.
 12. Objednávka musí obsahovať nasledujúce slovné spojenie: "Záväzne si u Vás objednávame..." alebo "Objednávame si u Vás ....". Ak sa tak nestane právo na odplatu za vykonanú službu dopravcu tým nie je dotknuté.
 13. Ak po dojednaní prepravnej zmluvy odpadne potreba prepravy objednávateľ je povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi.
 14. Dopravcovi pri neuskutočnenej preprave z dôvodu na strane odosielateľa, patrí náhrada rovnajúca sa podielu z dohodnutej ceny za neuskutočnenú prepravu, ku počtu dní potrebných na vykonanie prepravy, kedy sa uskutočnila.
 15. Od zmluvy môže objednávateľ odstúpiť ak sa vozidlo dopravcu, bez predchádzajúcej dohody nepristavilo do 48 hodín pracovných dní od dojednaného času.
 16. Objednávateľ je povinný pri objednávaní prepravy informovať dopravcu o vyššej cene zásielky ako je bežná trhová cena. Pri preprave tovaru, ktorého cena je vyššia ako 166 000,-€ je objednávateľ povinný oznámiť a dokladovať dopravcovi túto hodnotu vzhľadom na poistenie zodpovednosti dopravcu pri preprave zásielok. Náklady za pripoistenie zásielky znáša objednávateľ.
 17. Prepravná zmluva vzniká medzi objednávateľom (odosielateľom alebo príjemcom) a dopravcom:

  • prijatím objednávky,
  • ak ide o prepravu, ktorú nie je potrebné objednávať, tak započatím prepravy,
  • prevzatím zásielky k preprave.
 18. Objednávka je prijatá:

  • ak dôjde k ústnej alebo telefonickej (e-mailovej) dohode dopravcu a odosielateľa o rozsahu, čase, cene a spôsobe vykonania požadovanej prepravy,
  • okamihom, keď písomne, faxom, e-mailom alebo iným hodnoverným spôsobom potvrdí dopravca objednávateľovi prijatie objednávky. Ak objednávateľ žiada takéto potvrdenie, je dopravca povinný vyhovieť,
  • započatím objednanej prepravy dopravcom, pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa predchádzajúcich bodov.
 19. Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.
 20. Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva zo zmluvy, keď požiada o vydanie zásielky po jej doručení do miesta určenia alebo po uplynutí lehoty, keď tam mala dôjsť. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi objednávateľa. V tomto prípade má naďalej právo nakladať so zásielkou objednávateľ. Ak určí objednávateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.
 21. Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi za zmluvy týkajú sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.
 22. Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy záložné právo k zásielke dokiaľ s ňou môže nakladať. Ak viazne na zásielke niekoľko záložných práv, má záložné právo dopravcu prednosť pred záložnými právami prv vzniknutými a záložné právo dopravcu má prednosť pred záložným právom zasielateľa.


V.
Vymedzenie prednostne prepravovaného nákladu
 1. Dopravca vzhľadom na štruktúru technickej základne – vozového parku prednostne prepravuje tieto zásielky naložené:

  • tovar uložený na paletách,
  • tovar nakladaný na vozidlá zboku, zozadu a z vrchu,
  • tovar možný ukladať na dvojpodlažné vozidlá,
  • potraviny, ktoré podliehajú rýchle skaze.
 2. Dopravca uprednostňuje pri zabezpečení prepravných potrieb prepravcov na základe osobitných zmlúv.
 3. Dopravca v osobitných prípadoch verejného záujmu môže zmluvne uprednostniť a stanoviť okruh prepravcov s prednosťou na prepravu.


VI.
Vymedzenie vecí vylúčených z prepravy
 1. Dopravca má právo vylúčiť z prepravy veci, ktoré podľa osobitných predpisov vyžadujú zvláštne a osobitné zabezpečenie ich prepravy a za okamžitých podmienok a stavu technickej základne, vozového parku a personálu dopravca tieto osobitné podmienky nemôže zabezpečiť.
 2. Z dôvodu technickej základne a špecializácie dopravcu sú z prepravy vylúčené veci:

  • nebezpečné látky, pokiaľ na ich prepravu nie je dopravca vybavený,
  • dreva – guľatiny, nebezpečné odpady, živé zvieratá, nadrozmerné prepravy.


VII.
Úprava vzťahu zamestnancov objednávateľa a členov osádky vozidla dopravcu
 1. Vo veciach prepravy zásielok v nákladnej cestnej preprave, dopravca jedná priamo, alebo prostredníctvom svojich zástupcov, pracovníkov a iných osôb v rozsahu ich splnomocnenia.
 2. Pri plnení prepravných úloh zastupuje dopravcu u odosielateľa, prijímateľa, pri styku s ich zamestnancami, vodič vozidla povereného vykonávaním objednanej prepravy, ktorý je zároveň v pracovnom vzťahu s dopravcom.
 3. Vodič je oprávnený v rozsahu jeho pracovných úloh:

  • dávať pokyny zamestnancom odosielateľa z hľadiska spôsobu, zaistenia a uloženia zásielky na vozidlo a z dôvodu bezpečnej prepravy,
  • vykonať prehliadku zásielky, jej obalu, označenia a stavu zabezpečenia,
  • žiadať váženie zásielky s vydaním vážneho lístka,
  • vyjadriť sa za dopravcu do nákladného listu k stavu, počtu, obalu a zaistenia zásielky,
  • podpísať prevzatie a prijatie zásielky na prepravu do nákladného listu v mene dopravcu,
  • vyjadriť sa ku škode na zásielke u odosielateľa a prijímateľa ako aj zhotoviť potrebnú fotodokumentáciu na posúdenie miery poškodenia na zásielke,
  • zastupovať dopravcu pri styku s colnými orgánmi,
  • zastupovať dopravcu pri styku s orgánmi veterinárnej správy,
  • jednať s policajnými orgánmi,
  • vylúčiť zásielky z prepravy, pokiaľ táto nevyhovuje podmienkam bezpečnej a spoľahlivej prepravy.
 4. Zamestnanci a zástupcovia objednávateľa, odosielateľa a príjemcu tovaru sú povinní:

  • naložiť, vyložiť zásielku riadne a včas. Včas pokiaľ nie je dohodnuté inak, znamená, že vozidlo bude naložené, vyložené do 2 hodín od pripravenosti dopravcu pristaviť vozidlo k nakládke, vykládke.
  • podpísať a potvrdiť prevzatie a neporušenosť zásielky,
  • pravdivo a presne popísať rozsah a vznik škodovej udalosti , podpísať vodičovi zápis o škodovej udalosti,
  • preukázať osobnú totožnosť a totožnosť príjemcu tovaru /napr. skladník, menežment, konateľ/,
  • byť nápomocní pri pohybe vozidla v mieste nakládky a vykládky, vydať vodičovi presné pokyny,
  • byť nápomocní vodičovi pri mimoriadnych udalostiach,
  • zabezpečiť správnosť a úplnosť prepravných listín a osobitných dokladov.


VIII.
Podmienky zmeny zmluvy a odstúpenia od zmluvy
 1. Kým sa zásielka nevydala, môže objednávateľ navrhnúť zmenu prepravnej zmluvy, najmä vrátenie zásielky odosielateľovi, jej vydanie inému prijímateľovi, alebo tomu istému prijímateľovi na iné miesto vykládky.
 2. Prijímateľ zásielky môže navrhnúť, aby sa mu vydala zásielka na inom mieste vykládky.
 3. Pri návrhu zmeny prepravnej zmluvy sa postupuje obdobne ako pri uzatvorení zmluvy o preprave.
 4. Pokiaľ to prevádzkové pomery dopravcu dovoľujú, môže dopravca návrhu prepravnej zmluvy vyhovieť.
 5. Odstúpenie od prepravnej zmluvy môže navrhnúť každá strana z nasledovných dôvodov:

  • objednané prepravy neboli dopravcom vykonané riadne,
  • došlo k hrubému porušeniu zmluvy,
  • došlo k zmareniu účelu zmluvy,
  • došlo k dodatočnej nemožnosti plnenia zmluvy.
 6. Hrubým porušením zmluvy o preprave je ak povinný nesplnil:

  • opakované nesplnenie údajov o zásielke,
  • opakovaná, včas a riadne neohlásená zmena miesta nakládky, vykládky,
  • nedodržanie dodacej lehoty,
  • neuhradenie prepravného v lehote splatnosti,
  • opakované nezabezpečenie úplnosti a správnosti prepravných listín a osobitných sprievodných dokladov,
  • nedodržanie času nakládky a vykládky vozidla odosielateľom a prijímateľom zásielky,
  • neuhradenie prestojov dopravcov.


IX.
Pravidlá balenia, označovania a nakladania s tovarom
 1. Odosielateľ je povinný tovar určený na prepravu riadne a starostlivo zabaliť, tak aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu, alebo poškodeniu či zničeniu vozidla dopravcu.
 2. Tovar musí byť zaistený tak, aby pri normálnej cestnej preprave sa neuvoľňoval, nevysýpal a nepoškodzoval akosť tovaru a vozidlo.
 3. Odosielateľ musí paletizovať tovar zaistený rohovými prvkami s opáskovaním. Ak nie je možné paletizovaný tovar stohovať na ložnej ploche vozidla, odosielateľ musí o tom neodkladne uvedomiť dopravcu.
 4. Odosielateľ zodpovedá za riadne označenie tovaru z hľadiska jeho povahy, manipulácie, ťažiska, úchopných prvkov, správnej ložnej a prepravnej polohy, krehkosti a rizikovosti tovaru, ochrany pred poveternostnými vplyvmi. Označenie musí spĺňať požiadavky STN.
 5. Ak dôjde k poškodeniu tovaru počas prepravy a odhadovaná škoda presiahne hodnotu 7000 EUR, bude ku škode privolaný zástupca poisťovne ako havarijný komisár, u ktorej má dopravca uzavretú tovarovú poistku a spíše sa zápisnica o škodovej udalosti. Zápisnicu podpíše prijímateľ a za dopravcu vodič, ktorý zásielku prepravoval a za poisťovňu dopravcu havarijný komisár.
 6. Pri poškodení alebo zničení tovaru má odosielateľ právo podať reklamáciu u dopravcu.
 7. Reklamácia u dopravcu sa musí uplatniť riadne a včas.
 8. Reklamácia sa musí podať písomne. Oprávnený musí presne vymedziť svoje požiadavky a zdôvodniť ich opodstatnenosťou. Musí pripojiť doklady k nárokovanej sume. Tovar, ktorý je reklamovaný, musí príjemca tovaru uskladniť do doby uzavretia dohody o reklamácii a jej vyriešení resp. do ukončenia likvidácie škodovej udalosti. Dopravca má nárok si prevziať tovar, za ktorý v reklamačnom konaní zaplatí škodu.


X.
Veci týkajúce sa prepravných listín
 1. Za správnosť a úplnosť prepravných sprievodných listín a osobitných dokladov, včasné odovzdanie dopravcovi, zodpovedá odosielateľ, ktorý je povinný odovzdať ich najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu.
 2. Prepravné sprievodné listiny sú:

  • nákladný list (CMR),
  • faktúra hodnoty (ceny) zásielky, špecifikácia zásielky, dodací list,
  • doklad o prevážení zásielky (vážny lístok),
  • doklad o pôvode tovaru (EUR 1),
  • doklad o zaclení a vyclení tovaru (JCD, JCDd), colná sprievodka,
  • doklad o zabezpečení colného dlhu v štáte prijímateľa,
  • tranzitný doklad T1-T5,
  • veterinárny dovozný , tranzitný a vývozný doklad,
  • fytopatologický dovozný, tranzitný a vývozný doklad pri preprave tovaru rastlinného pôvodu,
  • bezpečnostné pokyny pri preprave nebezpečných vecí, nadrozmerného nákladu, rýchlo sa kaziacich potravín.
 3. Za manipuláciu s prepravnými listinami počas prepravy je zodpovedný vodič.


XI.
Postup osádky nákladného auta v prípade dopravnej nehody, požiaru, poškodenia nákladu alebo inej mimoriadnej udalosti počas prepravy.
 1. Mimoriadnymi udalosťami počas prepravy zásielok sú:

  • dopravné nehody vozidla,
  • požiar vozidla,
  • poškodenie alebo zničenie zásielky,
  • odcudzenie vozidla so zásielkou.
 2. Členovia osádky vozidla sú v prípade dopravnej nehody alebo požiaru vozidla a zásielky, úrazu alebo náhleho ochorenia členov osádky, alebo pri mimoriadnej udalosti počas prepravy, pri ktorej sú ohrozené životy alebo zdravie osádky, nebezpečenstvo poškodenia alebo zničenia zásielky, alebo jej odcudzenia, povinní:

  • poskytnúť podľa svojich schopností a možností potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc a urobiť opatrenia na záchranu osôb,
  • urobiť vhodné opatrenia, aby mimoriadnou udalosťou nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, vozidla a zásielky,
  • urobiť potrebné opatrenie na záchranu majetku dopravcu a prepravcu, privolať hasičský a záchranný zbor. Pri škode na tovare podliehajúcemu spotrebnej dani a iným clám, privolať aj colnú službu.
  • ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takýmito pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa,
  • zabezpečiť spísanie zápisnice s osobou, ktorá nehodu zapríčinila,
  • bez meškania oznámiť mimoriadnu udalosť dopravcovi, polícií , ak v súvislosti s mimoriadnou udalosťou bol spáchaný trestný čin alebo priestupok,
  • pri poškodení, zničení nebezpečného tovaru rešpektovať bezpečnostné pokyny, ktoré sú súčasťou sprievodných listín.
 3. Dopravca bezodkladne zabezpečí náhradné vozidlo, účasť havarijného komisára na mieste nehody.
 4. Dopravca informuje o mimoriadnej udalosti bez meškania prepravcu.


XII.
Záverečné ustanovenia
 1. Tento prepravný poriadok je voči odosielateľom a príjemcom odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave vecí.
 2. Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.01.2015. Všetky zmeny a dodatky prepravného poriadku nadobúdajú účinnosť ich dňom schválenia konateľom spoločnosti.
 3. Dopravca je povinný platný prepravný poriadok sprístupniť vo svojich obchodných priestoroch prepravcom, prípadne na svojej internetovej stránke www.dlb.sk.


Prepravný poriadok vydaný spoločnosťou DLB