Background

Spoločnosť

Novinky a zaujímavostiPreprava a uskladnenie farmaceutických látok

Distribútori musia dodržiavať zásady správnej distribučnej praxe publikované Komisiou Európskeho spoločenstva. Zásady správnej distribučnej praxe (Good Distribution Practice) vymedzujú požiadavky na nákup, príjem, skladovanie a prepravu liekov pre humánne účely.

Systém kvality distribúcie liekov má zabezpečiť, aby sa správne lieky dodávali na správne miesto a v správnom čase, aby počas prepravy boli dodržané stanovené teplotné požiadavky a aby sa zabezpečila ochrana proti kontaminácii s inými výrobkami. Úlohou medzinárodnej prepravy a logistiky je promptne reagovať na akékoľvek zmeny medzinárodných marketingových stratégií a v konečnom dôsledku i na zmeny samotných obchodných podmienok.


Preprava a podmienky uschovania farmaceutických výrobkov musia byť v súlade s nálepkou príslušného lieku, na ktorej je napísaný výsledok testovania stability farmaceutického produktu. Nesprávna teplota uschovávania počas dopravy môže mať pre farmaceutické produkty ťažké následky. Kolísanie teplôt počas dopravy môže viesť k znehodnoteniu aktívnych prvkov farmaceutických výrobkov. Vakcíny a biologické produkty sú zvlášť citlivé na vonkajšie vplyvy. Základným problémom týchto výrobkov citlivých na teplotu spočíva v tom, že nesprávne teplotné prepravné podmienky môžu spôsobiť zníženie účinnosti daného výrobku. Prepravca musí brať ohľad na dodržiavanie najvyššej hygieny ako v sklade, tak aj vo vozidle, ktoré prepravuje farmaceutické výrobky.


Nedodržiavanie vhodnej teploty pri preprave, vedie k zníženiu trvanlivosti alebo k zničeniu aktívnych prvkov výrobku. Tieto vady sú pre ľudské oko neviditeľné a málokedy môžeme vidiet skvapalnenie tuhých látok alebo stuhnutie kvapalných výrobkov. Podmienky požadované pre uchovávanie výrobkov nesmú byť počas prepravy porušené.


Vozidlá musia byť vybavené chladiacimi zariadeniami vybavenými pre monitorovanie teploty. Tieto moderné prepravné vozidlá zaručia prostredie ktoré udrží stabilitu liekov po dobu prepravy vo vozidle.


Pre prepravu farmaceutických látok sa ponúka taktiež jeden z najlepších typov pasívnych kontajnerov súčasnej doby va-Q-tainer. Tento typ kontajneru je vysoko účinný, nákladovo-efektívny pre opakované použitie. Kontajnery va-Q-tainer dokážu udržať požadovanú vnútornú teplotu (mráz, chlad alebo izbovúteplotu) po dobu dlhšiu ako 120 hodín bez dodávania elektrickej energie alebo suchého ľadu a to aj v extrémnych vonkajších podmienkach.


Zdroje:
- catransport-bg.com
- of.euba.sk - Furdová Lucia
- dnoviny.cz


Howard Tenes prináša prvé Euro 6 duálne poháňané vozidlo v Európe

Spoločnosť Howard Tenes a spoločnosť Prins Autogas sú prví, ktorí úspešne modifikovali Mercedes-Benz Actros Euro 6 na bázu dvojitého spaľovania (CNG a diesel). Inovácia Euro 6 je ekologickejšia, kedže nebude do ovzdušia vypúšťať toľko emisií.Howard Tenes poskytla spoločnosti Prins riešenie pre prerobenie tahača Euro 6 na duálne spaľovanie v rámci ich spolupráce v obore inovatívnych technológii.

Úpravy na Mercedes-Benz Astros sú hotové a 3.11.2014 prebrala spoločnosť Howard Tenes dodávku prvého Euro 6 fungujúceho na dvojité palivo. Mercedes budú v budúcnosti nasledovať verzie DAF CNG. Howard Tenes bude vykonávať testy ako CNG tak aj dieseloveho Euro 6, ktoré budú prebiehať počas nasledujúcich mesiacov.


Je to monumentálny úspech, pre obe strany. Jamie Hartles, reklamný a marketingový riaditeľ uviedol: „ Sme hrdí, že sme priniesli prvý Euro 6 duálny palivový systém nielen pre Veľkú Britániu ale aj pre Európu. Spolupráca medzi Howardom Tenesom a spoločnosťou Prins podporuje náš záväzok k neustálemu vylepšovaniu logistických technológií.“


Bude Putter - obchodný riaditeľ Prins UK povedal: „Prins LPG Systemen predčil naše očakávania, na výrobu systému motora potrebovali menej ako dva mesiace. To je dôkazom kvality a flexibility systému Prins Dieselblend-2.1. Prins UK vytvorili veľmi dobré vzťahy so spoločnosťou Howardom Tenens, ktorá je dopredu mysliaca a inovatívna logistická spoločnosť a teším sa na ďalšie priekopnícke projekty do budúcna."Zdroj:
- logisticsbusiness.com


Teplotné podmienky na prepravu chladených potravín

Zákazníci v súčasnosti veľmi často požadujú počas celého roka, vysoko kvalitné potraviny, ktoré však ľahko podliehajú skaze. Svojimi požiadavkami vytvárajú veľký tlak na dodávateľské reťazce a predajcov. Ale ľahko skaziteľné potraviny ako napríklad ovocie, zelenina, mäso, … sú vyoko citlivé na vonkajšie podnety ako sú teplo a vlhko. Riešením tohto problému je udržiavanie teploty počas celej prepravy rýchlo skaziteľného tovaru.

Európska únia je druhý najväčší exportér a importér ovocia a zeleniny na svete. Na jej území je 44% zo všetkých tovar tovarov prepravovaných po ceste. Uprednostňuje sa preprava cestnými dopravnými prostriedkami, pretože takáto preprava je flexibilnejšia a umožnuje tzv. prepravu od dverí k dverám. Avšak nárast tejto prepravy neúmerne zvyšuje dopravné zaťaženie na cestách a taktiež zvyšuje emisie v ovzduší. Riešenie sa hľadá použitím kombinovaných dopráv ako napr. cestná – železničná, železničná – vodná. Na celom svete sa na cestách pohybuje okolo 1 milióna chladiacich dopravnyćh prostriedkov a 400 000 kontajnerov. Preto sa kontrola kvality tovarov a služieb čoraz viac sústreďuje na výrobcov, dodávateľov a prepravcov. Platí to hlavne pre chladiace a mraziace prepravně prostriedky, kde musí byť zabezpečené nepretržité chladenie počas celej doby presunu.


Potravinársky priemysel s potravinami citlivými na teplotu zaznamenáva najväčší rozvoj. Toto je možné vďaka dobrým systémom riadenia teploty cez celý chladiaci reťazec ako dôsledok zlepšovania technického vybavenia pre spracovanie, prepravu a skladovanie, ako i zavádzaním systémov manažérstva kvality. Dôležitý článok v potravinovom reťazci tvorí preprava. Preprava skaziteľných potravín sa vykonáva na rôzne vzdialenosti pri rôznych klimatických podmienkach nielen v rámci jednej krajiny, ale veĺmi často sa jedná i o medzinárodnú prepravu. Preprava sa vykonáva rôznymi dopravnými prostriedkami (cestná, železničná, lodná), ktoré sú vybavené izometrickým prepravným priestorom, ktorý je podľa potreby vybavený chladiacim alebo mraziacim zariadením.


Dodržanie podmienok na zachovanie kvality prepravovaných potravín sa dá dosiahnuť iba dodržaním podmienok stanovených príslušnou legislatívou alebo výrobcom potravín a rýchlou prepravou v zodpovedajúcich dopravných prostriedkoch so zabezpečením monitorovania teploty. Veľky dôraz je preto kladený na vhodné technické vybavenie dopravných a prepravných prostriedkov. Takéto prostriedky musia mať dostatočne a kvalitne vyhotovený prepravný priestor so zodpovedajúcim chladiacim alebo mraziacim zariadením. Zabezpečenie rýchlej a bezpečnej medzinárodnej i vnútroštátnej prepravy rýchlo skaziteľnyćh potravín je možné iba pri stanovení a dodržiavaní rovnakých prepravných pravidiel. Z tohto dôvodu sa tejto problematike už dlhodobo venuje veľká pozornosť na národnej i medzinárodnej úrovni.


Preprava potravín ako už bolo spomenuté si vyžaduje špeciálne nákladné vozidlá, ktoré sú vybavené chladiacimi agregátmi. Je to z toho dôvodu aby mohli byť potraviny dodané v čo najlepšej kvalite.


Pre zaujímavosť uvediem niekoľko stanovených teplotných podmienok na prepravu chladených potravín.


Mäsové výrobky, pasterizované mlieko, čerstvé mliečne výrobky, čerstvá zelenina, polotovary, hotové jedlá sa udržiavajú pri teplote 6°C alebo pri teplote určenej na štítku príp. prepravných dokumentoch. Mleté mäso sa udržuje pri teplote 2°C alebo pri teplote určenej v prepravných dokumentoch. Nespracované ryby, mäkkýše a kôrovce sa prepravujú v drvenom ľade alebo pri teplote drveného ľadu.Zdroj:
- transport.sk